Localització

Ortofoto amb la localització del jaciment
El jaciment de sa Mitja Lluna es troba ubicat a la costa est d’Illa den Colom, una petita illa situada al NE de Menorca, al terme municipal de Maó, amb una superfície de 582.706 m². És un jaciment excepcional, no tan sols per la seva singularitat, sinó també a causa de la seva bona conservació, conseqüència directa, sens dubte, de la seva localització a un lloc poc habitat que l’ha preservat durant molts segles d’una activitat antròpica excessiva. Actualment, Illa den Colom és part del Parc Natural de s’Albufera des Grau, protegit així des de 1995. A més, és propietat de la familia Roca des de l’any 1904, quan Don Antoni Roca Várez la va adquirir a una subhasta.

Vista aèria d'Illa den Colom
Geològicament, el jaciment es troba dins materials detrítics del Carbonífer, en concret dins turbidites fàcies Culm. A la zona costanera de sa Mitja Lluna aflora mineral de coure majoritàriament en forma de malaquita i atzurita, encara que també es pot trobar cuprita i pirita. És en aquesta àrea on es documentaren els treballs de mineria prehistòrica.