Documents

Artícles

Hunt, M.; Llull, B.; Perelló, L.; Perelló, D.; Salvà, B. (2013): “Sa Mitjalluna: Minería Preshitórica de cobre en Illa den Colom (Mahón, Menorca)”, De Re Metallica, 21, pp. 45-57. [Disponible a: http://www.sedpgym.es/descargas/Metallica/n21_45.pdf]

Llull, B.; Perelló, L.; Hunt, M. A.; Perelló, D.; Salvà, B. (2012): “L’explotació prehistòrica dels recursos cuprífers d’Illa den Colom (Maó, Menorca)”, A Riera, M. (coord.): IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Eivissa, 1 i 2 d’octubre, 2010), Vessants, Arqueologia i Cultura SL, pp. 11-17. [Disponible a: http://seccioarqueologia.cdlbalears.es/wp-content/uploads/2012/12/1.pdf]

Llull, B.; Perelló, L.; Salvà, B. (2011): “Nuevas aportaciones para el estudio de la explotación de cobre durante la Prehistoria de las Islas Baleares”, A Mata, J. M.; Torró, L.; Fuentes, M. N. (eds.), Actas del Quinto Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia Históricas en el Suroeste Europeo (León-2008). Libro en homenaje a Claude Domergue, Universidad de León, SEDPGYM, pp. 143–150.

Perelló, L.; Llull, B.; Salvà, B. (2010): “El coure balear: explotació a la prehistòria?”, Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 33, pp. 63–75. [Disponible a: http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/mayurqa/index/assoc/Mayurqa_/2008_09v/33p063.dir/Mayurqa_2008_09v33p063.pdf]

Perelló, L.; Llull, B.; Salvà, B.; Hunt, M. A. (2013): "Sa Mitja Lluna: una mina de coure de l’edat del bronze", Revista Àmbit, 29. [Disponible a: http://www.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Ambit/Gener2013/ArticlerevistaAmbitV2.pdf]

Salvà, B.; Llull, B.; Perelló, L.; Rovira, S. (2010): “Aproximación a la metalurgia prehistórica de las Baleares: estudio analítico de minerales cupríferos de Menorca”, A Saiz, M. . E.; López, R.; Cano, M. A.; Calvo, J. C. (eds.), VIII Congreso Ibérico de Arqueometría. Actas, Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, pp. 183–196. [Disponible a: http://www.segeda.net/8cia/pdf/08_2_Metales_Salva.pdf]


Premsa

F. A. M. (2012): "Un filón de cobre en la Illa d’en Colom", Ultima Hora Menorca, 5 de maig. [Disponible a: http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/filon-cobre-illa-colom.html]

M. P. F. (2011): "L’activitat minera a l’Illa d’en Colom existia ja a la Prehistòria", Menorca.info, 19 de febrer. [Disponible a: http://www.menorca.info/menorca/441516/l/activitat/minera/l/illa/d/colom/existia/ja/prehistria]


Obispo, M. A. (2011): “La mina más antigua de Balears está en Menorca”, Menorca.info, 20 de febrer. [Disponible a: http://www.menorca.info/menorca/441543/mina/antigua/balears/menorca]

Seguí, T. (2012): "La actividad minera en Sa Mitja Lluna", Menorca.info,  9 de maig. [Disponible a: http://www.menorca.info/menorca/458022/actividad/minera/sa/mitja/lluna]


Arxius de l'excavació

Matriu Harris 


Planimetria del jaciment

Làmines dels sondejos

Làmines i fotografies dels materials més destacats