El jaciment

A primera vista, el que podem veure al jaciment són els runams de mina, és a dir els munts de materials de rebuig del que es va explotar, i alguns fronts de treball on és evident que s'extragué mineral de coure. Sabem que l'explotació es va dur a terme durant l'edat del bronze no tan sols per les restes de ceràmica i d'eines lítiques que hem pogut trobar durant les intervencions arqueològiques, si no també per les datacions radiocarbòniques sobre alguns materials que obtinguérem dels sondeigs de la campanya del 2012. El destacable d'aquest jaciment és que, de moment, és l’única explotació prehistòrica de coure documentada a les Illes Balears.


Vista general de la zona sud del jaciment.

La troballa va tenir lloc l’any 2010 després d’una sèrie de prospeccions arqueològiques, realitzades a Menorca al llarg d’aquell mateix any i l’anterior, en les quals precisament es cercaven evidències d’explotacions mineres prehistòriques. La localització d’alguns fragments de ceràmica i de maces de miner lítiques en la superfície d’un dels runams de mina, ens va fer veure que estàvem davant un jaciment excepcional i que valia la pena aprofundir en el seu estudi.

No obstant, a sa Mitja Lluna s’han realitzat treballs en altres èpoques. A simple vista destaquen diferents fases i es reconeix fàcilment la seqüència cronològica degut a la superposició dels distints tipus de runams. Hi ha tres cales que semblen ser l’evidència dels treballs més recents ja que els seus runams són els més superficials. Alguns dels intents d’explotació més moderns, que es realitzaren a principis del segle XX i es poden apreciar in situ, estan ben documentats als arxius. Aquestes cales, fetes per valorar la riquesa de la mineralització, degueren demostrar la inviabilitat del negoci dins els termes d’una societat industrialitzada. Malgrat tot, sortosament aquests darrers treballs pràcticament no han fet mal bé les proves d’extracció anteriors.

Els runams prehistòrics són més grans en extensió i es mostren més erosionats i compactats, a causa del pas del temps. Aquestes acumulacions estan formades per aportacions de terra i pedres de mida petita i mitjana a les quals es poden observar carbonats, òxids i clorurs de coure. Entre els runams, ja en superfície, també es podien apreciar restes d’eines lítiques, quasi totes fragmentades segurament a causa del seu ús i conseqüent rebuig.


Maça lítica localitzada a un dels runams de mina.

Ceràmica prehistòrica de sa Mitja Lluna.